2019-03-27

SPOSÓB PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW

SPOSÓB PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW

Zasady postępowania w zakresie skarg i wniosków są zgodne z:

-         ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 23)

-         rozporządzeniem Rady Ministrów  z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. Nr 5, poz.46).

 

Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.


Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

 

Zasady i tryb postępowania w przypadku złożenia skargi / wniosku, w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Grudziądzu określa procedura, która obowiązuje w jednostkach organizacyjnych Państwowej Inspekcji Sanitarnej w województwie kujawsko-pomorskim. 

 

Obywatel ma prawo złożyć wniosek lub  skargę.

Skargę zawierającą reklamację dotyczącą umowy/zlecenia klient ma prawo złożyć  w terminie 14 dni od daty otrzymania:

  • sprawozdania z badań
  • faktury ustalającej opłaty za badania laboratoryjne 

 

Skargę lub wniosek  przyjmuje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grudziądzu lub upoważniony pracownik w godzinach urzędowania stacji.

O możliwości składania skargi dotyczącej wykonywania badań klient informowany jest również na etapie zawierania umowy/zlecenia zgodnie z Procedurą Ogólną PL-01 „Współpraca z klientem. Przegląd zapytań, ofert i umów”

Skargi i wnioski  mogą być wnoszone:

·         ustnie (do protokołu),

·         telefonicznie (do protokołu),

·         faksem,

·         pocztą elektroniczną

·         na piśmie.

 

Skargi i wnioski  nie zawierające imienia i nazwiska oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

Skargi mogą być składane:

·         u dyrektora stacji

·         u wyznaczonych pracowników

·         u kierowników komórek organizacyjnych

·         u kierowników technicznych

 

Skarga / wniosek  każdorazowo kierowane jest do państwowego inspektora sanitarnego, który po zapoznaniu się z ich treścią przekazuje ją do właściwej komórki organizacyjnej, upoważnionej w jednostce do załatwiania skarg i wniosków.

 

Skarga / wniosek po  zarejestrowaniu w ogólnostacyjnym „Rejestrze skarg i wniosków”  zostaje przekazana do kierownika właściwej komórki organizacyjnej.

 

„Rejestr skarg i wniosków” przechowywany jest przez Państwowego Inspektora Sanitarnego lub osobę upoważnioną.

Skargi / wnioski załatwiane są bez zbędnej zwłoki, jednakże, gdy skarga / wniosek wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego - załatwiane są w terminie 1 miesiąca od daty otrzymania. Skargi / wnioski szczególnie skomplikowane załatwiane są nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania wyjaśniającego. 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się